📱 063 344 816, 062 341 306 ☎ 011 299 1 888, 011 406 5 049 

Za više detalja vezanih za opcije isporuke, molimo koristite kontakt formular.

  • Isporuka robe vrši se isključivo na teritoriji Republike Srbije, bez KiMIsporuka van teritorije Srbije nije moguća.

  • Isporuka robe na teritoriji Srbije realizuje se preko kurirske službe post express ili neke druge po zahtevu kupca. Trošak dostave plaća kupac kuriru kuriske službe ukoliko nije drugačije dogovoreno.
  • Za kupce sa KiM isporuka pouzećem nije moguća. Isporuka je moguća isključivo post express kurirskom službom i posle registrovanja unapred uplaćenog iznosa na naš račun kod Banca Intesa.Kupac SYMBOL-u plaća samo vrednost poručenih artikala, a kuriru plaća trošak dostave po cenovniku kurirske službe.
  • U zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja, a u skladu sa našom poslovnom politikom, očekivani rok isporuke proizvoda iz naše ponude je do 7 radnih dana. Za eventualni duži rok isporuke SYMBOL će tražiti saglasnost kupca.
  • Isporuke robe se ne vrše nedeljom.
  • Kupac je dužan da prilikom isporuke, a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta, pregleda uređaj i da sva eventualno uočena oštećenja robe unese u zapisnik koji mu je kurir dostavio i da se odmah obrati službi reklamacija SYMBOL-a na telefon 011 2991 888 ili mejlom na info@symbolin.com

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.symbolin.com uz isporuku kupcu kuriskom službom ili poštom smatra prodajom na daljinu.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana. Obrazac za odustanak od ugovora kupac može samostalno da skine sa sledećeg lina: OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA )

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi kupac.

U slučaju odustanka, moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (fiskalni račun, PDV račun, garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja na tekući račun kojeg je kupac dostavio u Obrascu za odustanak od Ugovora, vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

- isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
- isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane
- isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.


Kupac robu može da vrati i u sledećim slučajevima:


Ukoliko je greškom prodavnice preduzeća SYMBOL international doo fakturisana i isporučena roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema robe;
Ukoliko je kupcu fakturisana i isporučena neispravna roba, rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema robe
Ukoliko je kupac svojom greškom poručio robu, a želi da izvrši povraćaj, u skladu sa zakonom o zastiti potrosaca kupac je dužan da plati troškove dostave kurirskoj službi prilikom predaje paketa ili da robu lično vrati u prodavnicu SYMBOL-a koja je kupcu najbliža.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1. Isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak
2. Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane.
3. Isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
4. Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.
5. Isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora
Rok za povracaj novca u slucaju odustanka od ugovora je 14 dana od prijema obrasca za odustanak na tekući račun kupca kojeg je kupac dostavio u Obrascu o odustanku od Ugovora.
Trgovac ima pravo da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća.
Pre nego što pristupite procesu povraćaja robe, molimo Vas da nas kontaktirate putem naše e-mail adrese info@symbolin.com i ukažete na potrebu i poželjan razlog povraćaja robe.Molimo Vas da nam dostavite podatke o robi koju vraćate (artikal, količina, cena...) .U dogovoru sa nama robu ćete poslati kurirskom službom post expressom.
Hvala na razumevanju!
Za više informacija možete nas kontaktirati na info@symbolin.com


Reklamacije, saobraznost i garancija

Poštovani potrošači,

u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) SYMBOL international doo odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost SYMBOL-a ne postoji ako isporučena roba:

   1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
   2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
   3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
   4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako  je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) SYMBOL nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.
Postupak reklamacije

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

    1. lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata.
    2. pozivanjem broja: 011 2991 888

SYMBOL international doo ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži fiskalni ili PDV račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funscionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga SYMBOL o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Ako se reklamacija ulaže za veće uređaje bele tehnike, ovlašćeni servis će o trošku SYMBOL-a da izađe i na teren radi utvrđivanja nesaobraznosti i eventualne popravke. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda SYMBOL ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisera.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane SYMBOL-a potrošač gubi u slučaju da je uređaj bio izložen delovanju više sile, neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisera isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

SYMBOL će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.